MyPL Chuỗi

Đặc tả chung

nét đặc trưng

  • Xử lý bề mặt plasma áp suất khí quyển
  • Sửa đổi, kích hoạt và làm sạch bề mặt

Ứng dụng

R&D / Sản xuất nguyên mẫu

  • Touch screen
  • Preprocessing of Wire Bonding
  • Flexible display
  • ACF/COF/COG bonding
  • Printing / NANO Printing

MyPL Chuỗi tự động

MyPL Auto Series có giai đoạn chuyển động tự động phù hợp với việc điều trị mẫu kích thước nhỏ. MyPL Auto sử dụng giai đoạn di chuyển kiểu quét, có thể thiết lập thời gian điều trị dễ dàng. Đối với phim trang sức, MyPL Auto có thể cung cấp giai đoạn chuyển động chân không để thực hiện xử lý đồng nhất trên bề mặt mẫu.

MyPL Dòng xe đầy đủ.

MyPL Auto Series có giai đoạn chuyển động tự động phù hợp với việc điều trị mẫu kích thước nhỏ. MyPL Auto sử dụng giai đoạn di chuyển kiểu quét, có thể thiết lập thời gian điều trị dễ dàng. Đối với phim trang sức, MyPL Auto có thể cung cấp giai đoạn chuyển động chân không để thực hiện xử lý đồng nhất trên bề mặt mẫu.