một con đường đến

trụ sở của Dongtan

Dongtan Mountain 2-gil 7-12 ở
Hwaseong-si, Gyeonggi-do
📞 031-373-5956
📠 031-373-5957
app@applasma.com

văn phòng Gumi

350-27 tại Gumi-Dae, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do Trung tâm Công nghệ Hội tụ Di động 3 tầng 309

📞 054-463-9331
📠 054-463-9332
app@applasma.com