Sản phẩm: 8.5G Ar Plasma (tối đa: 3M)

Hiển thị

Điều khiển bề mặt khô cho quy trình OLED

  • Điều khiển năng lượng bề mặt
  • Điều khiển lớp PI
  • Điều khiển lớp TFT
  • Chống tĩnh điện

Quy trình OLED

Kính cửa sổ

Cảm biến cảm ứng

Lớp bao bọc

Lớp RGB

Lớp TFT

Lớp đệm

Lớp PI

Kính mang

Poly-Si