Ar Plasma mô-đun
Ar Plasma thiết bị
Ar Plasma nghiên cứu

R&D

MyPL-P

tổng quan

ArP Nghiên cứu và phát triển plasma MyPL®

tính năng
 • Tùy chỉnh
 • Plasma tối thiểu
 • Siêu Hydrophobic Nano Deposition

MyPL-Tự động

tổng quan

ArP Nghiên cứu và phát triển plasma MyPL-Auto

tính năng
 • Tùy chỉnh
 • Bộ điều khiển dòng chảy kiểm soát khí: Kỹ thuật số
 • Tiêu thụ khí thấp
 • Ozone free

MyPL-Full Auto(FA)

tổng quan

ArP Nghiên cứu và phát triển plasma MyPL- Full Auto (FA)

tính năng
 • Tùy chỉnh
 • Bộ điều khiển dòng chảy kiểm soát khí: Kỹ thuật số
 • Khí thấp

Plami

tổng quan

ArP R&D Hand plasma Plami

tính năng
 • Thiệt hại miễn phí
 • Plasma trực tiếp
 • Tiêu thụ khí thấp
truy vấn sản phẩm