In khắc giải pháp PlasmaName

quy trình khắc
: Quá trình cắt bỏ những phần cần thiết trong mô hình mạch điện và những phần không cần thiết.

A-Si / poly-Si / SiO2 / Si/SiO2-selective etching / SiON / Si3N4 / PAC / MoTi

Trận Eching

sau khi Eching (huyện)

Si3N4 layor on C-wafer

Trận Eching

sau khi Eching (huyện)

Chất tạo plasma

quy trình Asing : Sau photorisso Graphics, khi bạn cởi bỏ những phần PR không cần thiết

Trận Eching

sau khi Eching (huyện)

-Loại bỏ phần còn lại của polymer chưa được loại bỏ sau khi xử lý acetone
Sample size: device size: 1mm*1mm (200개), design rule: 30㎛

Trận Eching

sau khi Eching (huyện)

Loại bỏ phần còn lại của polymer chưa được loại bỏ sau khi xử lý acetone
Sample size: device size: 3mm*3mm , design rule:1㎛

Cuộc biểu tình và hỏi đáp sản phẩm

đi ngay lập tức thì